Selecteer een pagina

Werkwijze

Samen meer
en beter!

Wij helpen concreet bij het identificeren én realiseren van de gewenste oplossingen én resultaten.

Vooraf helder geformuleerde performance / resultaatdoelstellingen

De Performance Alliantie staat voor een methodische aanpak, hiervoor hanteren wij ons 4P-Performancemodel, en:

 • ondersteunt methodisch in vier praktische stappen het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, uitvoeren meten, verbeteren en verankeren van leeroplossingen én aanpalende maatregelen (blokkerende factoren in de werkomgeving);
 • is een voorbeeld van ‘verkeerd om’ ontwerpen met de focus op het realiseren én meten van leerwaarde (competentieontwikkeling) én businesswaarde (vertaling van leer- naar businesswaarde én KPI’s die het management al gebruikt om businesswaarde te meten);
 • is volledig consistent met het 70:20:10-referentiemodel en een noodzakelijk hulpmiddel om op systeemniveau met onze opdrachtgevers naar leer- en prestatievraagstukken te kijken én de gewenste businesswaarde te demonstreren.

De aanpak met het 4P-Performancemodel

1. Precisie

Elke organisatie en elk vraagstuk zijn eigen dynamiek kent. Door onze stap precisie te doorlopen sluit ons advies naadloos aan bij de context van de organisatie, de organisatiedoelstellingen en de praktijk van de doelgroep.

Met input van (een afvaardiging van) de doelgroep, (senior) management, HR en stuurinformatie van de organisatie maken wij een scan van de huidige en gewenste prestatie om de prestatiekloof in beeld te brengen. Om een goed inzicht te krijgen wat de organisatie en de doelgroep (tijdens het werk) nodig heeft doen wij aanvullend interviews, een bronnenstudie en/of (digitale) scans.  Hieraan koppelen wij de gewenste prestatie/performancedoelen die zijn afgeleid van:

 • Uitvoeren in de praktijk
  Na de analyse en het ontwerp, gaan we met het team aan de slag met de uitvoering van de interventies. Dit kan een ontwikkelprogramma bestaande uit diverse werkvormen met bijvoorbeeld de werkplekondersteuning/performance support.
 • Project/verandermanagement
  Onze projectleider monitort het project en stemt met de opdrachtgever de timing, frequentie en inhoud van interventies af.
 • Bijsturen
  De uitvoering in de praktijk is nadrukkelijk verbonden met het meten van de voortgang. Zo kunnen we, indien nodig, tijdig bijsturen. Het meten van de voorgang is verder nodig voor het maken van het borgingsplan en de impact zichtbaar te maken.

Samen met de opdrachtgever stellen wij een meetplan op basis waarvan de voortgang kunnen monitoren.

Vanuit de gewenste performancedoelen voorziet het 4P-performancemodel het consistent redeneren in de volgende drie fasen: ontwerpen (programma), uitvoeren (praktijk) en meten (prestatie).

2. Programma

In deze fase ontwikkelen we samen de opdrachtgever een 70:20:10-proof programma of andersoortige oplossingen. Samen om de aanwezig kennis en expertise in de organisatie optimaal te benutten en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kennis en ervaring van medewerkers.

In de fase Precisie zijn de gewenste performancedoelen en de blokkerende factoren geïdentificeerd. Afgeleid hiervan ontstaan de 70:20:10 ontwerpcriteria en ontwikkelen wij in cocreatie 70:20:10-proof programma op maat. Dat is een programma, waarbij consistent ‘verkeerd om’ is geredeneerd: dat wil zeggen de gewenste prestaties op de werkplek vormen het vertrekpunt. Dit is nodig om te vermijden dat het een 10-20-70 programma is, waarbij het ontwerp is gebaseerd op het formele leren (10), waaraan kennisdeling (20) en opdrachten in de praktijk zijn toegevoegd (70). Alleen om deze manier kunnen we in de praktijk maximale impact realiseren.

Noot: De ratio in de getallenreeks 70:20:10 is te mooi om de werkelijkheid te kunnen verklaren. De getallen 70:20:10 noch de onderlinge ratio, zijn wat ons betreft voorschrijvend (prescriptief) bedoeld. 70:20:10 is een beschrijvend (descriptief) referentiemodel om te illustreren dat leren in organisaties plaatsvindt door te werken (70) en samen te werken (20) en niet beperkt blijft tot het volgen van trainingen (10). De getallen én de ratio’s herinneren ons eraan dat mensen het meeste leren door (samen) te werken.

3. Praktijk

In onze optiek is alleen training of iedereen dezelfde training laten volgen niet voldoende om daadwerkelijk de performance op de werkvloer te verbeteren. In de praktijk bieden wij daarom ondersteuning op een breed scala van interventies zoals 360-graden scans, workshops, performance support/werkplekbegeleiding, online ontwikkelomgeving, coaching etc. Dit doen we geheel in lijn met de 70:20:10 ontwerpcriteria uit de voorafgaande fase programma.

In deze fase gaan we de ontwikkelde oplossingen/programma’s in de praktijk uitrollen. Dit doen we planmatig en altijd in samenwerking tussen de projectleider van Performance Alliantie en die van de organisatie. Daarbij maken wij ook volop gebruik van de in de organisatie aanwezige kennis, ervaring en (communicatie)middelen.  Wij werken dan ook aan de hand van de volgende stappen:

 • Uitvoeren in de praktijk
  Na de analyse en het ontwerp, gaan we met het team aan de slag met de uitvoering van de interventies. Dit kan een ontwikkelprogramma bestaande uit diverse werkvormen met bijvoorbeeld de werkplekondersteuning/performance support.
 • Project/verandermanagement
  Onze projectleider monitort het project en stemt met de opdrachtgever de timing, frequentie en inhoud van interventies af.
 • Bijsturen
  De uitvoering in de praktijk is nadrukkelijk verbonden met het meten van de voortgang. Zo kunnen we, indien nodig, tijdig bijsturen. Het meten van de voorgang is verder nodig voor het maken van het borgingsplan en de impact zichtbaar te maken.

4. Presentatie

Zijn we op de juiste weg voor de gewenste verandering? Of is bijsturing of zijn extra interventies noodzakelijk? In deze stap toetsen we of de oplossingen uit het 70:20:10 ontwerp bijdragen aan de gewenste performancedoelen. Dit doen we niet alleen aan het einde, maar we meten ook vooraf en tijdens het proces zodat we op tijd kunnen bijsturen. We gebruiken hiervoor het V-model van Phillips & Phillips met de vijf niveaus van evaluatie. Samen met de opdrachtgever voeren we de drie stappen van ‘prestatie’ uit:

 • Maken van een meetplan
  Vanaf het begin bestaat er een meetplan. Gebaseerd op de analyse staan in het meetplan de gewenste performancedoelstellingen. Het meetplan is sturend voor het evaluatieproces, waarbij het meetbaar realiseren van impact centraal staat.
 • Dataverzameling
  In overleg met de opdrachtgever stellen we de momenten en wijze van dataverzameling vast.
 • Rapportage met uitkomsten en plan voor borging
  Het borgingsplan is bedoeld om werken en leren te verduurzamen. Om het geleerde ook na afloop van het programma toe te passen en duurzaam te borgen in de organisatie.

Samen meer en beter!

Wij helpen concreet bij het identificeren én realiseren van de gewenste oplossingen én resultaten.