Mensen en organisaties integraal ontwikkelen met impact.

Persoonlijke ontwikkeling

Leiderschap

Maatwerk trajecten

1
1

Leiderschap gaat over de vraag hoe leidinggevenden en medewerkers met elkaar omgaan. Wij willen leidinggevenden ondersteunen in het versterken van hun vermogen om medewerkers in hun kracht te zetten én te sturen vanuit verschillende perspectieven en belangen.

We bieden verschillende inspirerende programma’s aan op het gebied van leiderschap. Een greep uit het aanbod:

Verbindend leiderschap

Als leidinggevende ken je het klappen van de zweep. Je bent ervaren en je managementvaardigheden zijn wel op orde. Toch merk je dat je (te) veel tijd kwijt bent aan de dagelijkse beslommeringen. Je bent toe aan een volgende stap en verlangt er naar om je meer toe te leggen op inspireren en motiveren van je medewerkers. Wat vaker nadenken over het waarom van de dingen in plaats van varen op de waan van de dag. Kortom, meer leiderschap en minder managen.

In dit programma dagen we je uit om zelf in beweging te komen en een vervolgstap te maken in de ontwikkeling naar leiderschap. Dit doen we door onder de loep te nemen waarom je doet wat je doet, te onder-zoeken vanuit welke waarden jij leiding geeft en voor welke ontwikkeling jij kiest om in beweging te komen én te blijven. Vervolgens koppelen we dit aan hoe je dat op je mensen kunt overbrengen.

Inhoud

 • Waarde gestuurd leidinggeven: wat drijft mij als leidinggevende en professional? Hoe kun je vanuit die eigen waarden aanhaken bij de waarden van anderen?
 • Strategische visie kunnen formuleren en overtuigend overbrengen (Visie, Inspiratie en Momentum)
 • De menselijke transitie: herkennen van menselijke reacties op verandering en die kunnen aansturen
 • Impactvol communiceren en inspireren
 • Intervisie binnen een eigen leergroep

Resultaat

Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Tijd over te houden voor strategische visie en helicopterview door je leiderschap anders in te zetten
 • Effectief te sturen op veranderingen waarbij spanningen tijdig worden gekanaliseerd
 • Je medewerkers in beweging te zetten naar het gezamenlijke doel en je weet om te gaan met stroperige weerstand
 • Een betere balans in je eigen energiehuishouding te behouden (meer doen met minder energie, zowel in werk als privé)
 • Meerdere stijlen van beinvloeding te hebben en je weet je doelen gemakkelijker te bereiken
 • Taken uit te voeren met minder energie, maar je hebt een beter resultaat en meer impact op je omgeving
 • Een Persoonlijk Verbindend Leiderschapsplan te ontwikkelen

Managen van conflicten

Waar wordt samengewerkt, kunnen belangenverschillen ontstaan. Wanneer hier niet goed over wordt gecommuniceerd liggen conflicten op de loer. Niet alleen escalerende maar ook sluimerende conflicten hebben een negatieve impact op de werktevredenheid van mensen. Het is nu eenmaal onprettig om te werken in een conflictueuze werkomgeving. Het is daarom zaak om conflicten vroegtijdig te leren herkennen en op te lossen waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende belangen. Hierdoor worden de relaties binnen de organisatie verbeterd.

In dit programma krijg je inzicht in conflicten en mogelijke oorzaken van het escaleren. Je leert een grondige analyse te maken van diverse soorten conflicten en het kiezen van de juiste aanpak.

Inhoud

 • Wat is conflicthantering?
 • Conflicten effectief oplossen en de rol van internet: social media, mail, chat enz.
 • Het managen van conflicten in de praktijk
 • Ontwikkelen van effectief gedragsrepertoire om conflicten op te kunnen lossen

Resultaat

Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Het aantal conflicten binnen de eigen afdeling te laten afnemen (voorkomen)
 • Het aantal conflicten dat meteen is opgelost te verhogen

Onderhandelen voor managers

“Waarom durf ik op dit moment niet om de deal te vragen?”
“Waarom blijf ik toch zo aardig terwijl hier echt niets meer te winnen valt?”

Deze en andere gedachten kunnen zomaar door jouw hoofd gaan tijdens onderhandelingen.

Is het voor jou niet altijd even eenvoudig om effectief te onderhandelen? Heb je het gevoel dat het effectiever kan?

Vrijwel iedereen heeft een natuurlijke aanleg om te kunnen onderhandelen. Toch blijkt het erg nuttig te zijn om hierover voldoende basiskennis te hebben. Dan ben je immers in staat om bewust wel of niet te kiezen voor een bepaalde manier van onderhandelen. Of je kunt bijvoorbeeld bepaalde dilemma’s sneller onderkennen. Voor managers is het erg handig om effectief te kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld met teams, met ondersteunende afdelingen, met de eigen manager en soms ook met klanten. In dit programma ontwikkel je vaardigheden om tot de gewenste resultaten te komen, waarin je omgaat met de belangen van de ander en die van jezelf. Dit betekent zowel het bereiken van een optimale uitkomst als het creëren van een goede relatie.

Inhoud:

 • Wat is onderhandelen?
 • Dilemma’s en paradoxen bij onderhandelen
 • Het prisonersdilemma
 • Managen van onderhandelen
 • Onderhandelen in de praktijk met collega’s, teams en/of klanten
 • Omgaan met spanning en emoties
 • Harvard-onderhandelingsmethodiek (standpunt vs. belang, problemen van mensen scheiden, etc.)

Resultaat

Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Effectief te onderhandelen: onderhandelen met een opbrengst zoals vooraf gepland
 • Om te gaan met emoties tijdens onderhandelingen
 • Verschillende typen onderhandelaars te herkennen

Ontwikkelen van jezelf

Wil jij jezelf leren ontwikkelen als manager?
Om bijvoorbeeld ook beter in staat te zijn teams en professionals te ontwikkelen?

Managers gebruiken een POP om zichzelf te ontwikkelen. Daarmee krijg je een verdiepend inzicht hoe het is om methodisch te werken aan de eigen ontwikkeling. Met veel bruikbare kennis om daardoor ook anderen te ondersteunen in de eigen ontwikkeling.

Met het model willen, kunnen, doen ben je in staat om in 4 stappen jouw persoonlijk ontwikkelplan systematisch en doelgericht op te stellen.

Inhoud

 • Inzicht in jezelf en het functioneren als manager
 • Vaststellen van de persoonlijke visie en gewenste ontwikkeling als manager
 • Hoe het (e-)POP effectief in te zetten voor de ontwikkeling als manager

Resultaat

Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Een persoonlijk OntwikkelPlan vast te leggen met:
  – Persoonlijke ambitie geformuleerd
  – Sterkten en zwakten in kaart gebracht
  – Zelfbeeld vastgelegd
  – 360 gradenfeedback ingevuld gericht op de meest kritieke taken in je werk
  – Actieplan operationeel gericht op het kunnen uitvoeren van je werk

Motiveren van medewerkers

Wat werkt nu wel of juist niet bij motiveren van medewerkers?

Is motiveren iets anders dan betrokkenheid?
Hoe hangt dit wel of niet met elkaar samen?

Het is niet eenvoudig om medewerkers te motiveren zonder voldoende kennis en achtergrond over wat wel en niet werkt. Een positieve motivatie leidt namelijk tot meer betrokkenheid en dat heeft gunstige effecten op de productiviteit, klantgerichtheid maar ook op zoiets als verzuim.

Niet zozeer de modellen staan centraal, maar wel praktische manieren om medewerkers te motiveren. Vaak een voorwaarde om prettig te kunnen samenwerken en tegelijkertijd de gevraagde prestaties te leveren.

Inhoud

 • Wat is motiveren?
 • Hoe motivatie en betrokkenheid te realiseren bij medewerkers?
 • Hoe een motiverende werkomgeving te creëren?

Resultaat

Na het volgen van het programma ben je in staat om:

 • Je medewerkers gemotiveerd, betrokken, klantgerichter en productiever te laten zijn
 • Een plan van aanpak om medewerkers te motiveren te ontwikkelen

Vitaliteit in ons team

Teamvitaliteit: anders dan de som der delen

De vitaliteit van een team is in deze benadering dan ook nooit de optelsom van de vitaliteit van de leden van het team. Wel beïnvloeden individuele en teamvitaliteit elkaar over en weer.

Je kunt je voorstellen dat vitale mensen die proberen bij te dragen aan een niet vitaal team, daar over het algemeen niet lang vitaal aan zullen deelnemen. In die situatie zie je een drietal mogelijkheden:

 1. Ze zijn in staat te helpen de vitaliteit van het team als geheel een impuls te geven.
 2. Ze raken een deel van hun eigen vitaliteit kwijt en worden onderdeel van het niet-vitale team.
 3. Ze stoppen en gaan iets anders doen.

Omgekeerd is het natuurlijk zo dat een vitaal team niet bestaat wanneer er geen vitale teamleden zijn. Wel zie je dat individuele leden soms een tijdelijke dip in hun eigen vitaliteit hebben. Een vitaal team waar je deel van uit maakt stimuleert om de eigen vitaliteit voor zover mogelijk op te pakken/aan te pakken. Ook hier geldt dat soms het verschil in vitaliteit tussen het team en het individu langdurig zo groot is dat het niet is vol te houden, waardoor er andere keuzes gemaakt moeten worden.

Dat bespreekbaar kunnen maken en er actie op ondernemen is wellicht wel het meest belangrijke onderdeel van vitaliteit. Zowel op team als op individueel niveau.

De combinatie van bespreekbaar maken en actie ondernemen, maakt dat het team meer is dan de som der delen, dat het sprankelt en stroomt en dat mensen graag met het team samenwerken om tot resultaat te komen.

Resultaat

Er zijn drie soorten resultaat van een Open Space bijeenkomst met als thema Vitaliteit:

 • Op inhoudsniveau worden de thema’s die als het meest relevant worden geïdentificeerd besproken, en aangezien er een aantal groepen parallel werken, kan een groot aantal thema’s worden behandeld in korte tijd. De conclusies van elk gesprek worden genoteerd, zodat alle deelnemers kunnen volgen wat in de loop van de bijeenkomst door de verschillende groepen wordt geproduceerd. Het verslag is aan het einde van de bijeenkomst af, zodat je onmiddellijk aan de slag kan gaan met conclusies.
 • Een tweede resultaat is dat de methode sterk netwerk bevorderend is. Deelnemers discussiëren met anderen met wie zij normaal geen contact zouden hebben, rond het thema Vitaliteit.

Ten derde is de Vitaliteitsbijeenkomst zelf organiserend, en het effect van de ervaring zeer effectief samen te werken aan een belangrijke vraagstelling, is een krachtige stimulans voor motivatie en gevoel voor verantwoordelijkheid bij deelnemers. Een Open Space bijeenkomst inspireert vaak tot meer dynamiek en leren in de organisatie.

Leidinggeven aan leefstijl en vitaliteit op de werkvloer

Een gezonde leefstijl bevorderen op de werkvloer. Hoe doe je dat?

Het is in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Veel leidinggevenden worstelen met deze relatief nieuwe uitdaging. Er blijven vaak nog tal van vragen open staan. Vragen zoals:

 • Waarom is vitaliteit zo belangrijk?
 • Hoe maak je leefstijl bespreekbaar?
 • Hoe breng je medewerkers letterlijk in beweging?
 • Hoe kun je er als leidinggevende voor zorgen dat medewerker serieus werk maken van vitaliteit en stelselmatig aandacht schenken aan mentale fitheid, eventueel voeding en beweging?
 • Welke interventies hebben effect en welke niet?
 • Tot hoever kan en mag de invloed van een manager en een werkgever überhaupt reiken? In hoeverre mag of moet je ook doorvragen naar iemands mentale welbevinden, sociale
 • Omstandigheden, woonomstandigheden en financiële situatie?

Resultaat

Tijdens het programma krijg je:

 • Inzicht over het belang van vitaliteit binnen je team.
 • Inzicht in de kenmerken van een vitaal team.
 • Inzicht in de veroorzakers en indicatoren van een gebrekkige teamvitaliteit.
 • Praktische tools leren hanteren om vitaliteit binnen je team op peil te brengen en te houden.
 • Je medewerkers verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen vitaliteit.
 • Oefeningen aangereikt die je helpen om je teamvitaliteit op dagelijkse basis te verhogen.
 • Inzicht in de Vitaliteits-Pyramide van je team.

Het Vitaliteitsprofiel als handvat voor managers

Soms is het niet eenvoudig een beeld te krijgen van de vitaliteit van jouw teamleden. Hoe vitaal is je teamlid en waar wordt dit door bepaald? Het Vitaliteitprofiel geeft je een beeld van de vitaliteit van je medewerker. Zowel op lichamelijk en mentaal niveau als op het niveau van gezondheid en welzijn.

Het Vitaliteitsprofiel is speciaal ontwikkeld om een beeld te krijgen van je levensstijl. Hierbij spelen namelijk verschillende aspecten een rol, die als begrippen zijn verwerkt in het profiel. Elk begrip is waardeerbaar met een score, wat gezamenlijk bepaalt hoe vitaal jij leeft en bent. De test geeft hiermee inzicht in je eigen vitaliteit – en op welke gebieden jouw aandachtspunten liggen voor een vitaler leven. Tijdens en na het werk.

Natuurlijk is het in (laten) vullen van een dergelijke test niet voldoende. Het is daarom van groot belang dat je het resultaat op een zo effectief mogelijke manier terugkoppelt met als resultaat dat de werknemer zelf de verantwoordelijkheid voelt en neemt tot verbetering.

Resultaat

Na deze dag heeft de deelnemer:

 • Inzicht in het doel en de mogelijkheden van het instrument.
 • De kennis om de resultaten op een juiste manier te interpreteren.
 • Inzicht in hoe hij/zij een effectief terugkoppelgesprek kan voeren